Център за професионално обучение

Център за професионално обучение

Центъра за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата наНезависим Електромерен Контрол“ ЕООД и е утвърден с Лицензия №2016121328 / 20.10.2016г. от НАПОО.

Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

 

Центъра за професионално обучение изпълнява следните основни задачи:

  1. Формира политики и програми за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.;
  2. Организира и провежда професионални обучения, в съответствие с нормативните изисквания;
  3. Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми;
  4. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите в ЦПО

Центъра за професионално обучение осъществява професионално обучение за:

  • придобиване на професионална квалификация;
  • непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
  • формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности.

Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма.

ЦПО организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение и заявките на потребители на кадри.

Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с ДОИ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

За получаване на необходимите знания и умения за придобиване на квалификация по професия или част от професия се провежда теоретическо и практическо обучение.

Обучението по теория и практика се провежда в собствени учебни зали или наети по договор, отговарящи на хигиенните и противопожарни изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.

ЦПО поддържа постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.

Учебната дейност по теория и практика се осъществява от преподаватели, притежаващи необходимите знания и квалификация по съответните професии и специалности в съответствие с ДОИ и нормативните документи на ЦПО.

Център за професионално обучение Пловдив
Курсове в Център за професионално обучение към НЕК Пловдив
НЕК Пловдив - Независим електромерен контрол

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА КУРС ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група.

Изтеглете бланка за заявка за провеждане на обучение

След като успешно попълните бланката, моля да я изпратите като прикачен файл на Имейл: cpo_nek@abv.bg

Нашият екип

Екип на Център за Професионално Обучение

Стефка Михайлова

Теменужка Михайлова

Христо Тодоров

Кязим Мехмед