Новини

ауер – Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Разполагаме с екип от консултанти, завършени магистри – Енергийна ефективност и Електроенергийна ефективност. Специалистите ни, са запознати с действащата нормативна уредба и с действащите европейски практики за субсидиране на предписаните мерки. Цялостното представяне на услугата и нейното систематизиране е описана малко по-долу.

>>Обследване на енергийна ефективност на нови и съществуващи сгради<<

> 1< Съгласно Закона за енергийна ефективност от 14.11.2008 г. Чл. 17. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.
> 2 < Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност.
Съгласно чл. 17 от Наредба РД-16-1057 издаваните сертификати от акредитираните фирми биват 2 вида : Категория А и категория Б.
Сертификат категория А се издава за:
– сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на наредбата по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ и на наредбата по чл.169, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ;
– сгради, построени до 1990г., със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999г.
Сертификат категория Б се издава за:
– сгради със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация.
Сгради получили сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради по чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси които гласят:
Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:
18. (нова – ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
19. (нова – ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство.

Ако се нуждаете от документи за придвиждане от акт 14 към акт 16 – влизане в експлоатация или изготвяне на енергиен сертификат, паспорт, проект по енергийна ефективност или оценка на ен. ефективност, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Днес търся...