Център за професионално обучение

ЦПО

Центърът за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата наНезависим Електромерен Контрол“ ЕООД и е утвърден с Лицензия №2016121328 / 20.10.2016г. от НАПОО.

Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Центърът за професионално обучение изпълнява следните основни задачи:

  1. Формира политики и програми за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.;
  2. Организира и провежда професионални обучения, в съответствие с нормативните изисквания;
  3. Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми;
  4. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите в ЦПО

Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение за:

  • придобиване на професионална квалификация;
  • непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • курсове по електробезопасност до и до и над 1000V

Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма. ЦПО организират и провеждат курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение. Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с ДОИ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

ЦПО поддържа постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.ЦПО


    Днес търся...