Център за професионално обучение

КУРСОВЕ

Курс по електробезопасност при работа до 1000V

 

Обучение за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност при работа до 1000V– от първа І-ва до пета V-та, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

 

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита/защитена/ квалификационна група.

Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала – на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:

 • изтекъл срок на удостоверението;
 • при смяна на длъжността;
 • при смяна на работното място;
 • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
 • на квалификационна група;
 • при новоназначени служители;
 • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки

 

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните – допълнителни отстъпки при по-големи групи и при всяко следващо обучение. За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефони или да направите запитване на имейл адрес :  cpo_nek@abv.bg

Курс по електробезопасност при работа до и над 1000V

Обучение за придобиване (потвърждаване) на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V – от първа / І-ва до пета / V-та, според Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението  може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с изпит/тест/ и издаване на валидно удостоверение за придобита квалификационна група или продължаване срока на квалификационна група.

Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала – на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:

 • изтекъл срок на удостоверението;
 • при смяна на длъжността;
 • при смяна на работното място;
 • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
 • на квалификационна група;
 • при новоназначени служители;
 • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки

 

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните – допълнителни отстъпки при по-големи групи и при всяко следващо обучение. За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефони или да направите запитване на имейл адрес : cpo_nek@abv.bg

Обучение с придобиване на степен на професионална квалификация

ЦПО към „Независим Електромерен Контрол“ ЕООД е лицензиран център, който има право да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, съгласно чл.12,т.1,2 и 6 и в съответствие с чл.49, ал.1 от Закона за професионалното образование по следните професии :

Професия „Електротехник“ , код 522010

 

Специалност „Електроенергетика“ – трета степен

Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 960
oт които:  
брой часове по теория: 480
брой часове по практика: 480
Форма на обучение: дневна
Организационна форма Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище: средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

 

Специалност „Електрически инсталации‘‘ – трета степен

Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 960
oт които:  
брой часове по теория: 480
брой часове по практика: 480
Форма на обучение: дневна
Организационна форма Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище: средно образование или придобитоправо за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

 

 1. Оценяването на знанията е начално, текущо и окончателно. Оценките се поставят по шестобалната система.
 2. Професионалното обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (изм. ДВ, бр. 70 от 09.09.2011 г.)
 3. Държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
 4. Завършеното професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, по образец съгласно чл. 52 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета (изм. И доп. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.)

Забележка: За повече информация, както и за актуален учебен план, моля да се свържете с нас на посочените телефони или на да направите запитване на имейл адрес cpo_nek@abv.bg

Професионализъм

Без излишна информация

Отлични цени и условия

Направете запитване

Днес търся...