Орган за контрол от вида А

Орган за контрол от вида А „Евро Ай Ти Си Контрол“ гр. Пловдив,  при „Евро Ай Ти Си Контрол“  ЕООД   гр. Пловдив, акредитиран със Сертификат за акредитация  рег. № 114 ОКА/ 30.06.2017г. , валиден до 30.06.2021г. издаден от  Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17 020:2012г.

Органът за контрол извършва оценяването на съответствието съгласно принципите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г  въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (наредби, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти. Персоналът на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД гр. Пловдив е високо квалифициран и с богат практически опит. Непрекъснато усъваршенства своите знания  и умения с  участието си в  квалификационни курсове и семинари. Политиката на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД е услугата по оценка на съответствието да бъде извършена съобразно  нормативната уредба на страната, в срокове съобразени с желанието на клиента и на конкурентни цени.

Направете запитване


    Днес търся...