Орган за контрол от вида А

Контрол на параметрите по електробезопасност:

1.Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V – съпротивление на изолация, съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

2.Електрически уредби и съоръжения до 1000 V – импеданс на контура “фаза-защитен проводник”, прекъсвачи на защитно изключване (FI-прекъсвачи – време на задействане, съпротивление спрямо земя на предпазното заземяване, допирно напрежение, ток на изключване)

3.Кабели и кабелни линии до 20кV

4.Трансформатори силови и измервателни за напрежение до 400кV

Контрол на физични фактори на средата:

1. Осветление изкуствено (осветеност)

2.Микроклимат (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха)

3.Вентилационни инсталации (температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на въздушен поток, дебит на въздуха)

4.Шум в работна среда.

5.Шум в жилищни и обществени сгради (необходим за работа след 23:00ч. право за удължено работно време)

6.Прах и химични агенти във въздуха

Направете запитване

Днес търся...