Stara-За нас

ЦПО

Центърът за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата наНезависим Електромерен Контрол“ ЕООД и е утвърден с Лицензия №2016121328 / 20.10.2016г. от НАПОО.

Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Центърът за професионално обучение изпълнява следните основни задачи:

  1. Формира политики и програми за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.;
  2. Организира и провежда професионални обучения, в съответствие с нормативните изисквания;
  3. Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми;
  4. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите в ЦПО

Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение за:

  • придобиване на професионална квалификация;
  • непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • курсове по електробезопасност до и до и над 1000V

Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма. ЦПО организират и провеждат курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение. Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с ДОИ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

ЦПО поддържа постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.ЦПО

ОКА

Орган за контрол от вида А „Евро Ай Ти Си Контрол“ гр. Пловдив,  при „Евро Ай Ти Си Контрол“  ЕООД   гр. Пловдив, акредитиран със Сертификат за акредитация  рег. № 114 ОКА/ 30.06.2017г. , валиден до 30.06.2021г. издаден от  Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17 020:2012г.

Органът за контрол извършва оценяването на съответствието съгласно принципите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г  въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (наредби, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти. Персоналът на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД гр. Пловдив е високо квалифициран и с богат практически опит. Непрекъснато усъваршенства своите знания  и умения с  участието си в  квалификационни курсове и семинари. Политиката на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД е услугата по оценка на съответствието да бъде извършена съобразно  нормативната уредба на страната, в срокове съобразени с желанието на клиента и на конкурентни цени.

НЕК 

Фирма “Независим Електромерен Контрол” ЕООД, гр. Пловдив е създадена през 2002г.
През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.

Лаборатория Независим Електромерен Контрол в град Пловдив извършва дейности по технически изпитвания и анализи. Лабораторията разполага със собствена база и високо технологични стендове за проверка на монофазни и трифазни електромери, калибрирани от БИМ,гр.София. Високият клас на точност позволява да се измерват различни видове средства за змерване.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата трудова медицина има дългогодишен опит в дейсностите, свързани с безопасността и здравето на хора при работа. През годините службата се развива и добавя към бизнес портфолиото си много малки,среди и големи фирми о различни отрасли на българската индустрия.

Бизнес моделът, който с годините се оформи,ни позоли да създадем дългосрочно партньорство с нашите клиенти, основано както на доверие и професионализъм, така и на отговорност и постоянни иновации и подобрени.

Нашата визия за успешна трудова медицина е съвкупоност от стремеж за непрекъснато усъвършенстване и задоволяване очакванията на клиентите ни,чрез каество на предлаганите услуги и висок професионализъм.

Nam accumsan justo non diam rutrum mollis. Pellentesque elementum pulvinar leo sed imperdiet. Vivamus mi neque, bibendum auctor est et, scelerisque efficitur sem.

Nam accumsan justo non diam rutrum mollis. Pellentesque elementum pulvinar leo sed imperdiet. Vivamus mi neque, bibendum auctor est et, scelerisque efficitur sem.

Nam accumsan justo non diam rutrum mollis. Pellentesque elementum pulvinar leo sed imperdiet. Vivamus mi neque, bibendum auctor est et, scelerisque efficitur sem.

Nam accumsan justo non diam rutrum mollis. Pellentesque elementum pulvinar leo sed imperdiet. Vivamus mi neque, bibendum auctor est et, scelerisque efficitur sem.

Днес търся...