Новини

Зaщо са важни измерванията на факторите на работната среда

Зaщо са важни измерванията на факторите на работната среда

Орган за контрол от видa A при „Евро Ай Ти Си Контрол“ ЕООД разполага със съвременни уреди отговарящи на всички изисквания на последните стандарти за провеждане на измервания в битова, работна и околна среда.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценка на риска.

Необходимо е, да се отбележи че измерванията се извършват от нашите специалисти, упълномощени от изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразглеждана при някои обстоятелства, които могат и да изискат и нови измервания на някои или всички параметри.

Условията за преразглеждане са както следва:

 • Настъпили промени в нормативната уредба;
 • Настъпили промени които могат да окажат влияние върху риска (въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
 • Има условия оценката да бъде подобрена;
 • Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане;

Контрол на физични фактори на средата:

 • Импеданс на контура фаза-защитен проводник;
 • Защитна заземителна уредба;
 • Мълниезащитна заземителна уредба;
 • Съпротивление изолация на кабел;
 • Прекъсвачи за защитно изключване – Fi защити;
 • Осветеност;
 • Микроклимат;
 • Шум – в работна среда, в жилищни и обществени сгради (за удължено работно време след 23:00ч. – нощ);
 • Вентилация и вентилационни съоръжения;
 • Релейни защити
 • Контрол за съдържанието на химични агенти във въздуха;

ПРОТОКОЛИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ СЕ ИЗИСКВАТ И ПРОВЕРЯВАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, А РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

Related Posts

Днес търся...