Услуги

Акредитиран Орган за Контрол от вида "А"

Органът за контрол извършва оценяването на съответствието,съгласно принципите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г , въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (наредби, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти по следните параметри:

Контрол на параметрите на електробезопасност

 • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
 • Съпротивление на защитна заземителна уредба
 • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
 • Съпротивление на изолация на кабел
 • Защитни прекъсвачи – ДТЗ /време на задействие, допирно напрежение, време на изключване/

Контрол на физични фактори на средата

 • Осветеност – изкуствено осветление в работна и битова среда
 • Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха
 • Шум – в работна среда,помещения на жилищни и обществени сгради – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звъково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво
 • Вентилационна инсталация – дебит на въздуха, скорост на въздушен поток
 • Прах в работна среда – концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах
 • Токсични вещества в работна среа – концентрация на химични агенти във въздуха чрез метод с индикаторни тръбички
Запитване

Център за професионално обучение "Пловдив"

Основна цел на ЦПО „Пловдив” в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията според Българското законодателство.
Организира и провежда обучения под формата на лекционна, дистанционна или присъствена форма.

Учебни курсове

 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност до 1000 волта 
 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност над 1000 волта 
 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност в неелектрически уредби
 • Курс за персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ на пострадали работещи
 • Курс за длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа
 • Курс за представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
Запитване

Служба по трудова медицина

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г..

Провеждане на здравен мониторинг

 • Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в предприятието съгласно НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците – на място или в медицински център
 • Даване на заключения за:
  • годността на всеки работещ за работното място което заема.
  • годността на всеки работещ за работното място за което кандидатства.
  • здравословното състояние ри напускане на работа
 • Насочване на заболели работещи или такива с отклонения във физиологичните показатели към личния лекар
 • Изготвяне анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултати от извършените профилактични прегледи и изследвания
 • Изготвяне ежегоден, обобщен медицински анализ на работещите с показатели за временна и трайна нетрудоспособност, честота и тежест на професионалните заболявания и показатели на трудовия травматизъм във връзка с конкретните условия на труд
 • Предоставяне на исканата информация от всеки работещ посетил Службата по трудова медицина за здравните рискове свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Даване на индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа
 • Изготвяне и съхранение на единни здравни информационни досиета на работещите. Проследяване на здравната им динамика
Запитване

Кабелни повреди и проверка на електромери

Нашите специалисти са добре обучени и разполагат с модерна, високотехнологична и оборудвана мобилна и стратична лаборатория и уреди.

Кабелните повреди

 • Анализ на терен
 • Трасиране на кабелни линии
 • Локализиране на кабелни повреди
 • Отстраняване на кабелни повреди

Проверка на електромери

 • Първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактива енергия – еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.
Запитване

Свържи се с нас

Имейл: office@nek-plovdiv.com
Тел: 0894305703

  Днес търся...