Услуги

НЕК ПЛОВДИВ, Трудова медицина, служба по трудова медицина, независим електромерен контрол

Акредитиран Орган за Контрол от вида "А"

Органът за контрол извършва оценяването на съответствието,съгласно принципите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г , въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (наредби, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти по следните параметри:

Контрол на параметрите на електробезопасност

 • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
 • Съпротивление на защитна заземителна уредба
 • Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
 • Съпротивление на изолация на кабел
 • Защитни прекъсвачи – ДТЗ /време на задействие, допирно напрежение, време на изключване/

Контрол на физични фактори на средата

 • Осветеност – изкуствено осветление в работна и битова среда
 • Микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха
 • Шум – в работна среда,помещения на жилищни и обществени сгради – ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, върхово ниво на звъково налягане, дневно ниво на експозиция на шум, дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво
 • Вентилационна инсталация – дебит на въздуха, скорост на въздушен поток
 • Прах в работна среда – концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция на прах
 • Токсични вещества в работна среа – концентрация на химични агенти във въздуха чрез метод с индикаторни тръбички
Запитване
НЕК ПЛОВДИВ, Трудова медицина, служба по трудова медицина, независим електромерен контрол

Център за професионално обучение "Пловдив"

Основна цел на ЦПО „Пловдив” в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията според Българското законодателство.
Организира и провежда обучения под формата на лекционна, дистанционна или присъствена форма.

Учебни курсове

 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност до 1000 волта 
 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност над 1000 волта 
 • Курс за работещи за придобиване на квалификационна група по електробезопасност в неелектрически уредби
 • Курс за персонала по оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ на пострадали работещи
 • Курс за длъжностни лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа
 • Курс за представителите на Комитетите/Групите по условия на труд – КУТ/ГУТ.
Запитване
НЕК ПЛОВДИВ, Трудова медицина, служба по трудова медицина, независим електромерен контрол

Служба по трудова медицина

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г..

Провеждане на здравен мониторинг

 • Организиране на предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в предприятието съгласно НAРЕДБA № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците – на място или в медицински център
 • Даване на заключения за:
  • годността на всеки работещ за работното място което заема.
  • годността на всеки работещ за работното място за което кандидатства.
  • здравословното състояние ри напускане на работа
 • Насочване на заболели работещи или такива с отклонения във физиологичните показатели към личния лекар
 • Изготвяне анализ на здравословното състояние на работещите въз основа на резултати от извършените профилактични прегледи и изследвания
 • Изготвяне ежегоден, обобщен медицински анализ на работещите с показатели за временна и трайна нетрудоспособност, честота и тежест на професионалните заболявания и показатели на трудовия травматизъм във връзка с конкретните условия на труд
 • Предоставяне на исканата информация от всеки работещ посетил Службата по трудова медицина за здравните рискове свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Даване на индивидуални съвети във връзка със здравето и безопасността при работа
 • Изготвяне и съхранение на единни здравни информационни досиета на работещите. Проследяване на здравната им динамика
Запитване
НЕК ПЛОВДИВ, Трудова медицина, служба по трудова медицина, независим електромерен контрол

Кабелни повреди и проверка на електромери

Нашите специалисти са добре обучени и разполагат с модерна, високотехнологична и оборудвана мобилна и стратична лаборатория и уреди.

Кабелните повреди

 • Анализ на терен
 • Трасиране на кабелни линии
 • Локализиране на кабелни повреди
 • Отстраняване на кабелни повреди

Проверка на електромери

 • Първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактива енергия – еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.
Запитване

Свържи се с нас

Имейл: office@nek-plovdiv.com
Тел: 0894305703

  Днес търся...