За нас

ЦПО

Центърът за професионално обучение се изгражда като организационно обособено звено в структурата наНезависим Електромерен Контрол“ ЕООД и е утвърден с Лицензия №2016121328 / 20.10.2016г. от НАПОО.

Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Центърът за професионално обучение изпълнява следните основни задачи:

  1. Формира политики и програми за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.;
  2. Организира и провежда професионални обучения, в съответствие с нормативните изисквания;
  3. Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми;
  4. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите в ЦПО

Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение за:

  • придобиване на професионална квалификация;
  • непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • курсове по електробезопасност до и до и над 1000V

Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма. ЦПО организират и провеждат курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение. Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с ДОИ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки на възложители.

ЦПО поддържа постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.ЦПО

ОКА

Орган за контрол от вида А „Евро Ай Ти Си Контрол“ гр. Пловдив,  при „Евро Ай Ти Си Контрол“  ЕООД   гр. Пловдив, акредитиран със Сертификат за акредитация  рег. № 114 ОКА/ 30.06.2017г. , валиден до 30.06.2021г. издаден от  Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17 020:2012г.

Органът за контрол извършва оценяването на съответствието съгласно принципите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012г  въз основа на проведен контрол в съответствие с действащите нормативни документи (наредби, стандарти, спецификации, вътрешни процедури) на нови и/или в употреба (експлоатация) обекти / съоръжения / процеси / продукти. Персоналът на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД гр. Пловдив е високо квалифициран и с богат практически опит. Непрекъснато усъваршенства своите знания  и умения с  участието си в  квалификационни курсове и семинари. Политиката на ОКА “Евро Ай Ти Си Контрол” ЕООД е услугата по оценка на съответствието да бъде извършена съобразно  нормативната уредба на страната, в срокове съобразени с желанието на клиента и на конкурентни цени.

НЕК 

Фирма “Независим Електромерен Контрол” ЕООД, гр. Пловдив е създадена през 2002г.
През 2003г. е създадена лаборатория “Независим Електромерен Контрол”, която е една от първите в България, оправомощена от ДАМТН, гр. София за първоначална и последваща проверка на електромери за активна и реактивна енергия, еднофазни, трифазни, индукционни, статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни.

Лаборатория Независим Електромерен Контрол в град Пловдив извършва дейности по технически изпитвания и анализи. Лабораторията разполага със собствена база и високо технологични стендове за проверка на монофазни и трифазни електромери, калибрирани от БИМ,гр.София. Високият клас на точност позволява да се измерват различни видове средства за змерване.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата трудова медицина има дългогодишен опит в дейсностите, свързани с безопасността и здравето на хора при работа. През годините службата се развива и добавя към бизнес портфолиото си много малки,среди и големи фирми о различни отрасли на българската индустрия.

Бизнес моделът, който с годините се оформи,ни позоли да създадем дългосрочно партньорство с нашите клиенти, основано както на доверие и професионализъм, така и на отговорност и постоянни иновации и подобрени.

Нашата визия за успешна трудова медицина е съвкупоност от стремеж за непрекъснато усъвършенстване и задоволяване очакванията на клиентите ни,чрез каество на предлаганите услуги и висок професионализъм.

Днес търся...