Новини

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

НАУЧЕТЕ ЧУЖД ЕЗИК ИЛИ ПОВИШЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ НАС!

Възползвайте се от възможността за чуждоезиково обучение и професионална квалификация през следващите три години по програмата „Ваучери за заети лица“. Програмата е наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период и цели да се повиши квалификцията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на заети лица със средно или по-ниско образование. 85% от разходите се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице. Новата програма стартира от 15 юни, а срокът за записване е кратък.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

  • Лица със завършено основно или средно образование
  • Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност
  • Не се допускат за обучение по схемата лица със завършено висше образование
  • Не се допускат лица, работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури
  • Не се допуска и провеждането на дистанционни обучения.
  • Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
  • Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

Чуждоезиково обучение

Чуждоезиковото обучение, което се предлага по програма „Ваучери за заети лица“, е с продължителност от 300 учебни часа и включва три нива по английски

Професионално обучение

ЦПО към „Независим Електромерен Контрол”  предлага обучение по професии по програми, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. За подробна информация за предлаганите обучения се обадете в учебния център.

Важно: Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност по проекта може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

При желание по време на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават

Related Posts

Днес търся...